How do you say

A month later, I finally tried the long-awaited French dish.

..in Chinese?

一个月后,我终于尝试了那道期待已久的法国菜。

yí gè yuè hòu , wǒ zhōng yú cháng shì le nà dào qī dài yǐ jiǔ de fǎ guó cài 。

How do you say "I’ve been wearing this shirt for two months and it still fits me well." in Chinese?