How do you say

A month later, the baby had his or her first birthday party, at which the whole family gathered for a sumptuous meal.

..in Chinese?

一个月后,宝宝的第一个生日聚会在家里举办,全家人一起准备了丰盛的晚餐。

yí gè yuè hòu , bǎo bǎo de dì yí gè shēng rì jù huì zài jiā lǐ jǔ bàn , quán jiā rén yì qǐ zhǔn bèi le fēng shèng de wǎn cān 。

How do you say "He likes to ride his bike to get relaxed." in Chinese?