How do you say

After the birth of a baby, there was a constant round of changes in the household.

..in Chinese?

孩子出生后,家里人都围着她转,每天都有新变化。

hái zi chū shēng hòu , jiā lǐ rén dōu wéi zhe tā zhuǎn , měi tiān dōu yǒu xīn biàn huà 。

How do you say "He had learned to draw, and practiced two hours a week." in Chinese?