How do you say

After the term started, the students逐步settledinto thenewenvironment.

..in Chinese?

学期开始后,学生们逐渐适应了新的学习环境。

xué qī kāi shǐ hòu , xué shēng men zhú jiàn shì yìng le xīn de xué xí huán jìng 。

How do you say "How have you been recently?" in Chinese?