How do you say

After three months of training, he came in first in the marathon.

..in Chinese?

他在三个月的训练后,终于在马拉松比赛中获得了第一名。

tā zài sān gè yuè de xùn liàn hòu , zhōng yú zài mǎ lā sōng bǐ sài zhōng huò dé le dì yì míng 。

How do you say "I’m planning to try the new Indian place next month." in Chinese?