How do you say

After three months of training, the athlete finally won a contest.

..in Chinese?

运动员在三个月的训练后,终于在比赛中取得了胜利。

yùn dòng yuán zài sān gè yuè de xùn liàn hòu , zhōng yú zài bǐ sài zhōng qǔ de le shèng lì 。

How do you say "I have taken to reading recently and borrow a few books every week from the library." in Chinese?