How do you say

After two months of practice, he can now make delicious cakes at home.

..in Chinese?

他花了兩個月的時間學習烘焙,現在已經能在家中做出美味的蛋糕了。

tā huā le liǎng gè yuè de shí jiān xué xí hōng bèi , xiàn zài yǐ jīng néng zài jiā zhōng zuò chū měi wèi de dàn gāo le 。

How do you say "I plan to take the train for a trip next month." in Chinese?