How do you say

After练了三个月,他终于在比赛中取得了好名次。

..in Chinese?

他坚持锻炼一个月后,终于在比赛中取得了好成绩。

tā jiān chí duàn liàn yí gè yuè hòu , zhōng yú zài bǐ sài zhōng qǔ de le hǎo chéng jì 。

How do you say "I bought a new sweater." in Chinese?