How do you say

And at three months, he started saying “Dada.”

..in Chinese?

刚好三个月,宝宝会叫爸爸了

gāng hǎo sān gè yuè , bǎo bǎo huì jiào bà bà le

How do you say "He will run a marathon in three months." in Chinese?