How do you say

And children start teething at about a month.

..in Chinese?

一个月后,小宝宝就会开始长牙了。

yí gè yuè hòu , xiǎo bǎo bǎo jiù huì kāi shǐ zhǎng yá le 。

How do you say "Alright, here's the sentence I generated:" in Chinese?