How do you say

And he stuck with it, exercising three times a week, until he had worked up to running a marathon.

..in Chinese?

他坚持每周锻炼三次,为期三个月后,成功地提高了他的马拉松成绩。

tā jiān chí měi zhōu duàn liàn sān cì , wéi qī sān gè yuè hòu , chéng gōng dì tí gāo le tā de mǎ lā sōng chéng jì 。

How do you say "It has become warmer recently." in Chinese?