How do you say

At a Shanghai restaurant, he tries the new menu, and red braised pork proves delicious.

..in Chinese?

他在上海的一家餐厅尝试新菜单,发现红烧肉非常美味。

tā zài shàng hǎi de yī jiā cān tīng cháng shì xīn cài dān , fā xiàn hóng shāo ròu fēi cháng měi wèi 。

How do you say "I’ve fallen in love with sweet and sour pork recently, and cook it twice a week." in Chinese?