How do you say

Beijing has enjoyed several weeks of sunny, warm days, though nights have been cooling off.

..in Chinese?

北京的天气已经连续几周晴朗,白天温暖,晚上稍微有些凉。

běi jīng de tiān qì yǐ jīng lián xù jǐ zhōu qíng lǎng , bái tiān wēn nuǎn , wǎn shàng shāo wēi yǒu xiē liáng 。

How do you say "They've been dating for a month now, and things are getting better." in Chinese?