How do you say

Beijing’s weather will turn gradually colder in the next three months.

..in Chinese?

北京未来三个月的天气会逐渐变冷。

běi jīng wèi lái sān gè yuè de tiān qì huì zhú jiàn biàn lěng 。

How do you say "I’ve worn this suit for a month, and it still fits me well." in Chinese?