How do you say

By the age of three, the child is taken to the park by its parents.

..in Chinese?

婴儿三个月大时,父母开始带他去公园玩。

yīng ér sān gè yuè dà shí , fù mǔ kāi shǐ dài tā qù gōng yuán wán 。

How do you say "My friends and I are planning to travel next month." in Chinese?