How do you say

Dad and Mum are planning a family trip for a month away.

..in Chinese?

爸爸和妈妈正在计划一个月后的家庭旅行。

bà bà hé mā mā zhèng zài jì huà yí gè yuè hòu de jiā tíng lǚ xíng 。

How do you say "We’re planning to travel next month. Do you want to come along?" in Chinese?