How do you say

Don’t procrastinate in minor conflicts with friends: deal with them in time, or you might lose their friendship.

..in Chinese?

朋友间的小矛盾不要拖太久,及时解决才不会影响关系。

péng yǒu jiān de xiǎo máo dùn bú yào tuō tài jiǔ , jí shí jiě jué cái bú huì yǐng xiǎng guān xì 。

How do you say "The kid starts nursery in two weeks." in Chinese?