How do you say

During my trip, I tried all sorts of local cuisine, and the most impressive dish was the roast lamb.

..in Chinese?

我在旅行期間,嘗試了各種當地美食,最令人印象深刻的是那道烤羊肉。

wǒ zài lǚ xíng qī jiān , cháng shì le gè zhǒng dāng dì měi shí , zuì lìng rén yìn xiàng shēn kè de shì nà dào kǎo yáng ròu 。

How do you say "My friends and I are planning to go on holiday to Greece in three months." in Chinese?