How do you say

During the first week of school, students settle into their new schedules.

..in Chinese?

开学第一周,学生们开始适应新学期的课程。

kāi xué dì yī zhōu , xué shēng men kāi shǐ shì yìng xīn xué qī de kè chéng 。

How do you say "He took the train to Wuhan." in Chinese?