How do you say

During the Spring Festival holiday, my family and I went to Sanya for a vacation, where the beaches are beautiful.

..in Chinese?

春节假期,我们全家去了三亚度假,那里的海滩景色非常迷人。

chūn jié jià qī , wǒ men quán jiā qù le sān yà dù jià , nà lǐ de hǎi tān jǐng sè fēi cháng mí rén 。

How do you say "He plans to go to Tibet by train in three months." in Chinese?