How do you say

Each week, we hold an Innovation Workshop, where students can learn from and share each other’s latest ideas.

..in Chinese?

每周我们都会组织一次创新研讨会,让学生们能够分享和学习新的知识。

měi zhōu wǒ men dōu huì zǔ zhī yī cì chuàng xīn yán tǎo huì , ràng xué shēng men néng gòu fēn xiǎng hé xué xí xīn de zhī shí 。

How do you say "This shirt wore out in a month." in Chinese?