How do you say

Each week, we try out a new restaurant, sample all sorts of cuisine.

..in Chinese?

每周我们都会尝试新的餐厅,尝试各种各样的美食。

měi zhōu wǒ men dōu huì cháng shì xīn de cān tīng , cháng shì gè zhǒng gè yàng de měi shí 。

How do you say "He works out three times a week, with an eye to running a marathon in three months." in Chinese?