How do you say

Every day, he devotes several hours to his hobby.

..in Chinese?

他每天都会花几个小时在他的爱好上。

tā měi tiān dōu huì huā jǐ gè xiǎo shí zài tā de ài hào shàng 。

How do you say "Students are studying for the final exams." in Chinese?