How do you say

Every day when I was in Beijing, I would commute to work on the subway.

..in Chinese?

我在北京的三个月里,每天都会坐地铁去公司。

wǒ zài běi jīng de sān gè yuè lǐ , měi tiān dōu huì zuò dì tiě qù gōng sī 。

How do you say "How have you been lately?" in Chinese?