How do you say

Every week I go to the market for my fresh produce.

..in Chinese?

每周我都会去市场买各种新鲜的食材。

měi zhōu wǒ dōu huì qù shì chǎng mǎi gè zhǒng xīn xiān de shí cái 。

How do you say "Three months later, the baby was born, and the house rang with laughter." in Chinese?