How do you say

For the last two months, I’ve been riding my bike to work every day.

..in Chinese?

在过去的两个月里,我已经习惯了每天骑自行车去上班。

zài guò qù de liǎng gè yuè lǐ , wǒ yǐ jīng xí guàn le měi tiān qí zì xíng chē qù shàng bān 。

How do you say "He has taken up cycling lately, and rides several rounds in the park each day." in Chinese?