How do you say

For the past month, he’s been running five kilometers a day.

..in Chinese?

他在过去的一个月里每天坚持跑步五公里。

tā zài guò qù de yí gè yuè lǐ měi tiān jiān chí pǎo bù wǔ gōng lǐ 。

How do you say "I am currently studying how to bake bread at home." in Chinese?