How do you say

For the past month, I have been breeding flowers, and I find it very rewarding to watch them grow.

..in Chinese?

一个月以来,我迷上了养花,每天看着它们慢慢长大,感觉非常有成就感。

yí gè yuè yǐ lái , wǒ mí shàng le yǎng huā , měi tiān kàn zhe tā men màn màn zhǎng dà , gǎn jué fēi cháng yǒu chéng jiù gǎn 。

How do you say "He often goes to Beijing by train." in Chinese?