How do you say

For three months now, he has been working out three times a week, and he can feel himself getting stronger.

..in Chinese?

他坚持每周锻炼三次,已经三个月了,明显感觉到体质的提升。

tā jiān chí měi zhōu duàn liàn sān cì , yǐ jīng sān gè yuè le , míng xiǎn gǎn jué dào tǐ zhì de tí shēng 。

How do you say "My family are planning to travel within three months." in Chinese?