How do you say

Friendship takes time to build and deepen.

..in Chinese?

朋友間的關係,需要時間來慢慢建立和深化。

péng yǒu jiān de guān xì , xū yào shí jiān lái màn màn jiàn lì hé shēn huà 。

How do you say "Xiao Wang started his programming training three months ago." in Chinese?