How do you say

Friendships need to be cultivated and nurtured for them to last.

..in Chinese?

朋友關係需要長期的經營和維護,才會更加稳固。

péng yǒu guān xì xū yào zhǎng qī de jīng yíng hé wéi hù , cái huì gèng jiā wěn gù 。

How do you say "In about a month, I’m flying to New York." in Chinese?