How do you say

Given the changeable weather, be sure to check the forecast so that youll be prepared for rain or sun.

..in Chinese?

这个季节气候多变,请随时关注天气预报,以做好防雨防晒的准备。

zhè gè jì jié qì hòu duō biàn , qǐng suí shí guān zhù tiān qì yù bào , yǐ zuò hǎo fáng yǔ fáng shài de zhǔn bèi 。

How do you say "Seafood rice is so delicious, I could eat it once a week." in Chinese?