How do you say

He became the team’s ace after three months of training.

..in Chinese?

他在三个月的训练后, 成为了队里的主力。

tā zài sān gè yuè de xùn liàn hòu , chéng wéi le duì lǐ de zhǔ lì 。

How do you say "I haven’t seen my friend for months – we’re planning to hang out next weekend." in Chinese?