How do you say

He broke the record in the competition three months ago

..in Chinese?

他刚在三个月前的比赛中打破了纪录

tā gāng zài sān gè yuè qián de bǐ sài zhōng dǎ pò le jì lù

How do you say "I want to learn diving when I have more money." in Chinese?