How do you say

He exercised for three months and finally saw a six-pack.

..in Chinese?

他坚持锻炼了三个月,终于见到了明显的腹肌

tā jiān chí duàn liàn le sān gè yuè , zhōng yú jiàn dào le míng xiǎn de fù jī

How do you say "I bought a new dress. I’ll be able to wear it next month." in Chinese?