How do you say

He expects to finish the course in three months.

..in Chinese?

他打算三个月后修完这门课程。

tā dǎ suàn sān gè yuè hòu xiū wán zhè mén kè chéng 。

How do you say "My friends and I are planning a one-month trip to Yunnan." in Chinese?