How do you say

He goes to the gym every week.

..in Chinese?

他每周都会去健身房锻炼。

tā měi zhōu dōu huì qù jiàn shēn fáng duàn liàn 。

How do you say "My new sofa is very comfortable to sit on." in Chinese?