How do you say

He goes to the pool every week to practice.

..in Chinese?

他坚持每周去一次游泳池练习游泳。

tā jiān chí měi zhōu qù yī cì yóu yǒng chí liàn xí yóu yǒng 。

How do you say "I’m planning to buy a new sofa in three months." in Chinese?