How do you say

He got up at 6 a.m. every morning to memorize vocabulary, in preparation for the TOEFL in three months.

..in Chinese?

他每天早上六点起床背单词,准备三个月后托福考试。

tā měi tiān zǎo shàng liù diǎn qǐ chuáng bèi dān cí , zhǔn bèi sān gè yuè hòu tuō fú kǎo shì 。

How do you say "They will complete the education project in three months." in Chinese?