How do you say

He had been training for a month and, in a crucial basketball game, he finally made the shot.

..in Chinese?

他坚持锻炼了一个月,终于在篮球比赛中投进了关键球。

tā jiān chí duàn liàn le yí gè yuè , zhōng yú zài lán qiú bǐ sài zhōng tóu jìn le guān jiàn qiú 。

How do you say "Are you going to play in the basketball game next week?" in Chinese?