How do you say

He had learned to draw, and practiced two hours a week.

..in Chinese?

他已经学会了画画,每周都练习两个小时。

tā yǐ jīng xué huì le huà huà , měi zhōu dōu liàn xí liǎng gè xiǎo shí 。

How do you say "I spend an hour every night drawing." in Chinese?