How do you say

He has been practising swimming every day for the last month.

..in Chinese?

他在过去的一个月里每天都在坚持练习游泳。

tā zài guò qù de yí gè yuè lǐ měi tiān dōu zài jiān chí liàn xí yóu yǒng 。

How do you say "How was your week?" in Chinese?