How do you say

He has been training hard for the last three months, in the hope of improving his basketball skills.

..in Chinese?

他过去三个月一直在刻苦训练,希望能提高他的篮球技能。

tā guò qù sān gè yuè yì zhí zài kè kǔ xùn liàn , xī wàng néng tí gāo tā de lán qiú jì néng 。

How do you say "We plan to go and have Hong Kong dim sum this Saturday." in Chinese?