How do you say

He has learned to drive, and is planning a driving trip soon.

..in Chinese?

他已經學會開車了,最近正計畫開車去旅行。

tā yǐ jīng xué huì kāi chē le , zuì jìn zhèng jì huà kāi chē qù lǚ xíng 。

How do you say "I would like hot and dry noodles." in Chinese?