How do you say

He has made big progress in the last two months’ training.

..in Chinese?

他在过去两个月的训练中取得了很大的进步。

tā zài guò qù liǎng gè yuè de xùn liàn zhōng qǔ de le hěn dà de jìn bù 。

How do you say "We are planning a small get-together next month. You can bring friends along." in Chinese?