How do you say

He has taken to playing basketball recently, and practices at the court every weekend.

..in Chinese?

他最近迷上了打篮球,每个周末都会去球场练习。

tā zuì jìn mí shàng le dǎ lán qiú , měi gè zhōu mò dōu huì qù qiú chǎng liàn xí 。

How do you say "I’ve been wearing this dress for a month and I still like it." in Chinese?