How do you say

He has taken up cycling lately, and rides several rounds in the park each day.

..in Chinese?

他最近迷上了骑行,每天都会在公园里骑几圈。

tā zuì jìn mí shàng le qí xíng , měi tiān dōu huì zài gōng yuán lǐ qí jǐ quān 。

How do you say "We have our holiday planned for next month." in Chinese?