How do you say

He has taken up cycling recently, and goes to the park every day.

..in Chinese?

他最近迷上了骑行,每天都会骑车去公园。

tā zuì jìn mí shàng le qí xíng , měi tiān dōu huì qí chē qù gōng yuán 。

How do you say "They are planning to go on vacation together this summer." in Chinese?