How do you say

He has taken up gardening recently, and spends all his weekends in the garden planting flowers and trees.

..in Chinese?

他最近迷上了园艺,每个周末都会花费大量时间在花园里种植花草。

tā zuì jìn mí shàng le yuán yì , měi gè zhōu mò dōu huì huā fèi dà liàng shí jiān zài huā yuán lǐ zhòng zhí huā cǎo 。

How do you say "My friends and I are planning to take a vacation in Thailand, and I heard the beaches are supposed to be beautiful there." in Chinese?