How do you say

He hasn’t seen his friends for three months.

..in Chinese?

他和朋友已經三個月沒有見面了。

tā hé péng yǒu yǐ jīng sān gè yuè méi yǒu jiàn miàn le 。

How do you say "He learned to skate in three months." in Chinese?